top of page

Alumni

Huang Li

Huang Li

Data science

Mohammad Shidujaman

Mohammad Shidujaman

Xu Haiqing

Xu Haiqing

Diao Yuting

Diao Yuting

Lu Xiaowei

Lu Xiaowei

Wang Meng

Wang Meng

Mai Longhui

Mai Longhui

Gao Mingyue

Gao Mingyue

Wang Nan

Wang Nan

Gao Jing

Gao Jing

Yin Chuyan

Yin Chuyan

Zhou Tong

Zhou Tong

Wu Tong

Wu Tong

Zhongqiu

Zhongqiu

Li Jiayin

Li Jiayin

Zhang Tingliang

Zhang Tingliang

Cao Jun

Cao Jun

Li Anji

Li Anji

Li Shuqin

Li Shuqin

Wang Liyuan

Wang Liyuan

bottom of page